من و تست
آخرین مطالب
عربی عمار

استثناء عربی 

عربی

استثناء عربی

برای یافتن مستثنی منه در جمله قبل از إلّا به دنبال یک اسم جمع(سالم یا مکسر) یا یک اسم با مفهوم عام و یا کلماتی مانند «کُلّ»، «بَعض»، «جَميع»، «أحداً»، «الناس» و… باشید:

کلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ إلّا وِعاءَ العلمِ:
«کل» مفهوم عام دارد و مستثنی منه است.

درج دیدگاه

پنج − 4 =