عربی عمار

جملات مرکب در زبان انگلیسی

جملات مرکب در زبان انگلیسی

(compound sentences):

(And(addition:
این کلمه به معنای «و» می‌باشد و برای ذکر دو یا چند فعالیت هم‌ارز و مشابه است.همچنین برای افزودن موارد جدید به موارد قبلی نیز استفاده می‌شود.
I made myself a delicious meal, and ate it all.
من برای خودم یک وعده غذایی خوشمزه درست کردم و همه آن را خوردم.

Butcontrast:
این کلمه به معنای «اما» و بیانگر تضاد و تقابل و تفاوت بین دو مفهوم است.
She’s so beautiful, but she has no confidence.
او خیلی زیباست اما اعتماد به نفس ندارد.
باید بدانید که yet هم در معنی «اما،با وجودِ،علی رغمِ» بیانگر تضاد و تقابل است.
He’s thirty-five, yet he still lives with his parents.
او با وجود اینکه سی و دو سال دارد هنوز با پدر و مادرش زندگی می‌کند.

(Or(choice:
این کلمه به معنای «یا» است و بیانگر انتخاب بین ۲ موضوع می‌باشد.
There is no other way. You should wash the dishes, or you should clean your room.
راه دیگری ندارد.تو باید ظرف‌ها را بشوری یا اتاقت را مرتب کنی.
کلمه or به معنای وگرنه نیز استفاده می‌شود.
Don’t threat me, or I’ll have you arrested.
مرا تهدید نکن وگرنه تو را دستگیر خواهم کرد.

(So(result:
این کلمه معنای «بنابراین» می‌دهد و نتیجه جمله قبلی است:
Melika took her pills, so she got better.
ملیکا قرص‌هایش را خورد بنابراین بهتر شد.
می‌توان کلمات therefore و thus را به عنوان معادلی برای so استفاده کرد.

ارسال یک دیدگاه