عربی عمار

رابطه تحصیل با کنکور 

رابطه تحصیل با کنکور

چگونه سابقه تحصیلی در نتیجه کنکور اثر می گذارد؟

اثر سابقه تحصیلی در نظام جدید (۶-۳-۳) به اندازه ۳۰ درصد و مثبت می باشد.

به این صورت که ابتدا نمره کل آزمون سراسری داوطلب در زیر گروه مشخص محاسبه می شود. سپس نمره کل امتحان نهایی داوطلب در آن زیر گروه حساب می شود. بعد از آن ۷۰ درصد نمره آزمون به علاوه ۳۰ درصد نمرات امتحان نهایی در زیر گروه مشخص حساب می گردد که اگر این نمره کل جدید از نمره کل آزمون بیشتر شد مبنای قبولی، نمره کل جدید می گردد در غیر این صورت همان نمره کل آزمون مبنای قبولی می شود.

ارسال یک دیدگاه