من و تست
Previous
Next
آخرین مطالب
عربی عمار

ساده ترین روش اثبات وجود خدا

ساده ترین روش اثبات وجود خدا

ساده ترین روش اثبات وجود خدا

مهم ترین برهان اثبات خداوند که مورد نقد هیوم است کدام برهان است و از نظر هیوم چرا این برهان، توانایی اثبات یک وجود ازلی و ابدی و نامتناهی را ندارد؟

برهان نظم است که از تجربه گرفته شده یکی از دلایل این ناتوانی این است که براساس نظم موجود جهان، شما حداکثرمی توانید یک ناظم و مدبر را اثبات کنید امّا نمی توانید به یک خالق نامتناهی و واجب الوجود بالذات برسید.

ارسال یک دیدگاه