عربی عمار

موفقیت در کنکور

موفقیت در کنکور

۱-برای موفقیت فقط نباید درس خوند،
باید درست درس خوند

۲- هر کی بیشتر بخونه بهتر نتیجه نمیگیره؛هر کی بهتر بخونه بیشتر نتیجه
میگیره

۳- آگه برای موفق شدن از خواب و خوراک و تفریحت زدی،یعنی داری مسیر را اشتباه میری،برگرد

۴-هیچ چیز مثل مقایسه و رقابت اشتباه نمیتونه آسایشت را در سال کنکور صلب کنه

۵ اگر شما یک مشاور قابل اعتماد داری که با برنامه ریزی بهت کمک میکنه دیگه نگران هیچ چیزی نباش

۶- کنکور منطق نداره، خیلی ها با معدل نوزده و نیم هیچ جا قبول نشدن اما دانشجو دارم سر کلاس پزشکی دانشگاه تهران با معدل ۱۷

۷- برای موفقیت
آرامش نیازه تا مطالب را سریع بفهمی
انگیزه نیازه تا از روی کتاب بلند نشی
برنامه نیازه تا مسیر را اشتباه نری
مشاور نیازه تا بی حسادت کمکت کنه

پس تا دیر نشده
تا میشه هنوز رتبه یک شد

فکرای منفی را دور بریز

مشاور و برنامه را بکمک متخصص تعیین کن،
هزینه کردن برا مشاوره و برنامه ریزی، یعنی سرمایه گذاری روی همه درسهات

ارسال یک دیدگاه