من و تست
Previous
Next

همه مطالب

(همه مطالب جدید سایت)

عربی عمار

Category: عربی

تغییرات عربی سال دوازدهم

تغییرات عربی سال دوازدهم

تغییرات منابع عربی کنکور 1400 نسبت به 99

صفحه 15) اضافه شدن دو کلمه مقابل با معنی به پاورقی==> 1) تَـمنی: آرزو داشت «مضارع: يَتَمـنی» 2) فريسة: شکار «جمع: فَرائس»

صفحه 19) خط اول تصحیح کلمه ( إلیها ) به ( إلیه )

صفحه 31) تغییرات عبارت 1 و 2 و تغییرات پاورقی

بخش معجم نیز از انتهای کتاب عربی حذف شده است.